Luenpa innostaa lukusujuvuuden harjoitteluun

Luenpa-kirjan kansi

Luenpa – Lukusujuvuuden arviointi ja tuki on tarkoitettu suomen kielen lukusujuvuuden pedagogiseen arviointiin ja tukemiseen peruskoulun luokilla 1.–6. 

Arviointi, palautteen antaminen, tavoitteen asettaminen ja harjoittelu muodostavat Luenpa-konseptissa kehän, joka käydään läpi kaksi kertaa lukuvuodessa jokaisella alakoulun luokka-asteella. 

Luenpa-materiaali perustuu oppimista ja lukivaikeuksia koskevaan tutkimustietoon ja teoksen kirjoittajan pitkäaikaiseen kokemukseen erityisopettajana. 

Luenpa-lukusujuvuuskoe tukee kaikkien oppilaiden lukutaidon kehittymistä palautteen ja tavoitteellisen harjoittelun avulla. Samalla Luenpa-arviointi tunnistaa lukemisessa tukea tarvitsevia oppilaita. 

Jokaiselle alakoulun vuosiluokalle on kaksi luettavaa koetekstiä. Oppilaat lukevat tekstiä opettajalle ääneen. Lukusujuvuuden tulos ilmoitetaan oikein luettuina sanoina minuutissa. Tulosta vastaavat normeeratut arvosanat, jotka perustuvat 2054 oppilaan tuloksiin marras-joulukuussa 2020 ja huhti-toukokuussa 2021. Paras ajankohta Luenpa-kokeelle on lukukausien lopussa eli talvella marras-joulukuussa ja keväällä huhti-toukokuussa.

Luenpa-lukukoetekstit alkavat helpoilla sanoilla ja virkkeillä. Tekstit pitenevät ja vaikeutuvat vuosiluokalta toiselle siirryttäessä. Jokaisella luokka-asteella erinomainen lukija – superlukija – pystyy lukemaan tekstin minuutissa loppuun. Luokilla 1–3 arviointi on viisiportainen. Luokilla 4–6 tulos arvioidaan numeroina 4–10. Arvosanataulukoissa on ilmoitettu minuutissa virheettömästi luettujen sanojen lukumäärää vastaavat arvosanat. Jos oppilas ehtii lukea tekstin loppuun yhdessä minuutissa eikä tee lukuvirheitä tai korjaa tekemänsä virheet, saa hän parhaan mahdollisen arvosanan.

Lukukokeiden teksteihin liittyy kolme luetun ymmärtämisen kysymystä. Luetun ymmärtämisen kysymyksistä ja vastauksista keskustellaan palauteoppitunnilla. 

Luenpa-kirja sisältää tarkat ohjeet materiaalin käyttämiseen. Ohjeissa kuvataan mm. lukusujuvuuskokeisiin valmistautuminen, kokeessa tarvittavat välineet, oppilaille annettavat ohjeet, koetilanteen pitäminen, luetun ymmärtämisen arviointi, tuloksen laskeminen ja visualisointi, lukukokeen jälkeiset toimenpiteet, palautetunnin rakenne ja kulku sekä uusien lukusujuvuustavoitteiden asettaminen ja kotitiedote.

Luenpa-materiaalissa on jokaiselle luokka-asteelle kokonaisuus, joka sisältää opettajan sekä oppilaan kopioitavat tekstit lukukokeisiin 1 ja 2 sekä näihin liittyvät palautetuntien suunnitelmat. Lisäksi luokkakokonaisuuksissa on lukusujuvuuden ja luetun ymmärtämisen arviointilomake,  lukutaidon itsearviointilomake ja kotiviesti, johon kirjataan myös tavoitteet ja harjoittelusuunnitelmat. Jokaisen luokkakokonaisuuden aloittaa alustus, jossa eri alojen aikuiset kertovat lukutaidon tärkeydestä. Kirjan liitteenä olevan monistettavan Luenpa-diagrammin avulla voidaan visualisoida luokan ja oppilaan koetulos.

Palauteoppitunnit ovat Luenpa-arvioinnissa tärkeässä roolissa. Palauteoppitunneille virittäydytään pohtimalla lukutaitoa eri näkökulmista yhdessä luokkakavereiden kanssa. Koko luokan lukusujuvuustulos kerrotaan keskiarvona ja visualisoidaan pylväsdiagrammiin. Yhteinen lukusujuvuustavoite asetetaan noin puolen vuoden päähän ja kirjataan luokan Luenpa-diagrammiin. Oppilaille jaetaan kotitiedotteissa oma tulos, joka väritetään omaan Luenpa-diagrammiin. Oppilaat asettavat myös uuden oman lukutavoitteen. Oppilaiden kanssa mietitään keinoja, joilla omaan ja luokan tavoitteeseen voidaan päästä. Palautetunnin lopuksi mallinnetaan sujuvaa lukemista lukemalla koetekstiä ääneen yhdessä ja keskustellaan tekstin sisällöstä. Oppilaiden lukutaidon itsearviointilomakkeet voidaan täyttää palautetunnilla tai myöhemmin.

Säännöllinen lukutaidon kehittymisen seuraaminen, uuden tavoitteen asettaminen ja edistymisen visualisointi innostavat oppilaita lukutaidon harjoitteluun. Koko luokan ja yksittäisen oppilaan lukukokeen tulosten kokoaminen pylväsdiagrammiin näyttää konkreettisesti lukusujuvuuden tason ja kehittymisen. Oppilaat näkevät mahdollisen kehittymisen ja harjoittelun tuoman tuloksen verratessaan kaksi kertaa vuodessa Luenpa-diagrammiin kirjattua tavoitesanamäärää koetulokseen. Lukusujuvuuden kehittyminen tallentuu diagrammiin koko alakoulun ajalta. 

Huoltajilla on tärkeä rooli lapsen lukutaidon kehittymisessä. Huoltajien odotetaan tukevan ja kannustavan lastaan harjoittelussa ja lukutavoitteen saavuttamisessa. Opettaja täyttää oppilaan kotiviestin merkitsemällä siihen oppilaan ja luokan lukusujuvuustuloksen. Oppilas lisää kotiviestiin oman lukutavoitteensa ja oman suunnitelman lukuharjoittelustaan. Opettaja voi ottaa oppilaan arviointilomakkeen mukaan huoltajien kanssa käytävään arviointikeskusteluun.

Luenpa-kirja: Lukutaitoni kehittyy

Kirjoittaja

Pirjo Laatikainen

Erityisopettaja, tietokirjailija

Minulla on pitkä ja monipuolinen työura erityisopettajana. Olen kiinnostunut erityisesti lukemisen ja kirjoittamisen opettamisesta ja oppimisesta. Opetustyöni rinnalla olen tehnyt erilaisia arvionti- ja tukimateriaaleja opettajien käyttöön. 

Teokseni: 
Laatikainen, Pirjo & Rintala Arja, HOJKS – käyttäjän käsikirja, 2004 
Laatikainen, Pirjo, Laaja-alainen erityisopetus alaluokilla, 2011
Laatikainen, Pirjo & Karjalahti, Leena Opinpa – Sanelut, arviointi ja palaute, 2020
Laatikainen, Pirjo: Luenpa – Lukusujuvuuden arviointi ja tuki, 2021